Onze Gelezen Documenten

We hebben voor ons project armoede ook extra documenten vol nuttige informatie moeten lezen. In de volgende opsomming kun je zien wat we gelezen hebben. Deze documenten werden aangeboden door onze projectbegeleidster Heidi Detailleur.

De schande van een rijk land (Mike)

Ik ben iemand / niemand (Lieze)

Het boek ' Ik ben iemand/niemand ' werd geschreven door Guy Didelez en Lieven De Pril. Ze hebben zich gebaseerd op het verhaal van een jonge vrouw, die haar leven lang al in armoede leeft. Emilie ( fictieve naam ) is het slachtoffer van generatie-armoede. Ze wordt samen met haar gezin en familie uitgesloten in de maatschappij. In het boek komen heel wat thema's aan bod. Emilie is slachtoffer van sexueel misbruik. Ook alcohol en drugs passeren de revue. Kortom, Emilie en haar gezin hebben heel wat problemen gekend. Gelukkig zijn ze er nu grotendeels bovenop gekomen. Haar man heeft een job. Zij is afgestudeerd als ervaringsdeskundige en de kinderen hebben het goed op school.
Het is een zeer ontroerend boek, dat je niet zomaar langs de kant kan leggen. Een echte aanrader!

Gezinnen in Clb (Lieze)

Deze tekst gaat over het welbevinden van kinderen in armoede op school. Gezinnen in armoede en CLB willen dat de toegankelijkheid naat het CLB toe, verbetert. Ook wil men de communicatie tussen deze 2 partijen verbeteren. Om dit alles te reailiseren namen de gezinnen in armoed en het CLB, de armoedevereniging Recht-Op onder de arm.
Recht-Op is een organisatie waar armen het woord houden. Ze werken aan structurele veranderingen die de levenskwaliteit moet verbeteren. Om dit alles te realiseren werken ze rond thema's en starten ze vanuit eigen ervaringen.
Ook is er ondersteuning voorzien.

Beleving van jongeren en kinderen in armoede (Aurelie)
Onderzoekscentrum Kind & Samenleving.

We krijgen een antwoord op de 3 onderstaande vragen:
- Hoe ervaren deze jongeren hun dagelijkse leven?
- Welke strategieën ontwikkelen zij om greep te hebben op hun leven?
- Hoe gaan zij om met armoede en uitsluiting?

De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat er ongeveer 19% of bijna 1/5 van alle kinderen in België een armoederisico loopt.Ondanks er hele sterke regionale verschillen bestaan zijn er in Vlaanderen nog steeds alarmerende cijfers. Er leven meer dan 1/10 kinderen in gezinnen met een beschikbaar inkomen onder de armoedegrens.
De voorbije jaren is er nauwelijks onderzoek gedaan naar hoe kinderen omgaan met armoede.
In eerste instantie moet er rekening gehouden worden met een gepaste definiering van het begrip armoede. Volgens Centrum Kauwenberg betekent het: "Het ontbreken van zelfrespect, van de ervaring "iemand" te mogen zijn, dat is de kern van de armoede!"
Vervolgens moeten we rekening houden met de verschillende dimensies van armoede en hun invloed op verschillende levensdomeinen.
Het onderzoeken van de beleving van kinderen in armoede is dus geen eenvoudig opgave.
Zowel kinderen als ouders staan huiverigachtig tegenover de hulpverlener, ze zijn bang in de slachtoffer rol te worden geduwd.
De manier hoe we hen benaderen is van fundamenteel belang, omdat een goed relatie invloed heeft op de gegevensverzameling. Kinderen spreken echter over het feit dat zij er niet bij horen. Ze ontkennen ook dat ze arm zijn, omdat ze bang zijn van de term "arm". Ze voelen het aan als stigmatiserend en beschamend. Vandaar dat medewerkers kiezen voor een neutrale omschrijving.
Uit onderzoek van J. Verhoeven en T. Kochuyt: Voor de jongeren in armoede is het moeilijk om over hun ervaringen en belevingen te spreken. Daarom moet men tijdens onderzoeken zeer voorzichtig omgaan met de kwetsbare participant.
We willen in dit onderzoek de klemtoon leggen op de VEERKRACHT, INTERESSES en COMPETENTIES die bij deze kinderen aanwezig zijn, zonder hun problemen weg te schuiven.
Kinderen zullen in het onderzoek een belangrijke stem hebben. De ambitie is dat het onderzoek een positieve ervaring wordt voor hen die de duur van het onderzoek overstijgt.

Inleefspel in verband met armoede (Ine)

Mijn artikel was een spel tussen arm en rijk. De deelnemers worden verdeeld in twee groepen. Een rijk gezin en een arm gezin. Deze groepen worden willekeurig gemaakt. Je doorloopt een parcour van 23 vakken. Op ieder vak staat een tekstje met een opdracht op een mededeling. Je zal merken dat de rijken rapper naar de eindbestelling zullen gaan dan de armen. In dit spel merk je dat de rijken bevoordeeld worden tegen over de armen. Door dit spel kan je u beter inleven in de wereld van arme mensen.

Armoede en vrije tijd (Julie)

Centrum Cauwenberg (=vereniging waar armen het woord nemen) werkten ze rond het thema: vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren.

Waarom dit thema?
Gezinnen in armoede hebben zelden de kans om iets met het gezin te organiseren. Ze gaan zelden op vakantie, op uitstap, naar het theater, .. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen nieuwe dingen leren kennen, hun grenzen verleggen en eens kunnen meepraten met vriendjes op school. Ook om de verveling tegen te gaan.

Enquetes bij mensen in armoede.
Gezinnnen in armoede schrijven hun kind niet in, in sportverenigingen, jeugdbewegingen, tekenacademie, chiro, ballet, ..
De belangrijkste redenen op een rij:
1) Kostprijs: Mensen hebben een beperkt inkomen en soms veel schulden. Zeker wanneer er meerdere kinderen zijn loopt de prijs om deel te nemen aan activiteiten hoog op. Voor sommige activiteiten is er ook speciaal materiaal nodig zoals sportschoenen en uniform.

2) Kinderen en ouders voelen zich niet welkom: de samenleving sluit mensen in armoede uit. De kinderen en ouders hebben weinig zelfvertrouwen. Ze voelen zich vaak minder en worden scheef bekeken.

3) Mobiliteit: mensen in armoede hebben vaak geen eigen vervoer + niet altijd geld voor gebruik van openbaar vervoer.

4) Gebrek aan duidelijke informatie: Sommige mensen weten niet wat er allemaal georganiseerd wordt, hoe ze de kinderen moeten inschrijven en of het duur is of niet. Er worden wel brochures gemaakt, maar die komen niet bij iedereen terecht.

5) Onaangepast aanbod + wantrouwen in begeleiding: ouders hebben weinig vertrouwen in de begeleiding van activiteiten. Ze zijn vaak in de grote groepen en kinderen in armoede hebben veel bevestiging nodig.

6) Te beperkt aanbod van betaalbare vakantiekampen: er is een sociaal fons maar vele gezinnen hebben er geen weet van of voelen zich te fier om er beroep op te doen.

Voorstellen tot verandering:
- Kostrprijs moet beperkt worden + weinig extra materiaal (dat materiaal moet door de vereniging zelf voorzien worden)
- Aanbod organiseren voor klein en groot: er mogen geen leeftijdsgroepen uit de boot vallen.
- Betere bekendmaking van het aanbod en dit best per buurt en wijk. + zoveel mogelijk activiteiten organiseren binnen de buurt.
- Begeleiding moet voldoende opgeleid en verantwoordelijk zijn. + begeleiding moet vorming krijgen rond de leefwereld van mensen in armoede.
- Zoveel mogelijk organiseren zonder inschrijving op voorhand (het is soms moeilijk voor mensen in armoede om ver vooruit te plannen.)
- Ouders bij het aanbod betrekken. Zo kunnen ze een goed contact opbouwen.

Armoede in vlaanderen (Thijs)

Een Gedetailleerde uitleg over de tegemoetkomingen in Vlaanderen. De Vlaamse overheid ondersteund vele verschillende gevallen. Er wordt uitgelegd in welke sectoren de overheid allemaal actief is. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het opleiden van ervaringsdeskundigen, dit onderdeel was ook het interessantste voor mij. Er wordt ook op gewezen hoe belangrijk het onderwijs is en hoe de overheid haar best doet om gratis onderwijs te kunnen aanbieden aan mensen met een moeilijke thuissituatie.

Toegang tot gezondheidszorg (Bert)

Het artikel Toegang tot de gezondheidszorg was een dossier die gemaakt werd door centrum cauwenberg (vereniging waar armen het woord nemen.)

In het artikel worden verschillende oorzaken weergegeven waarop men wijst dat de gezondheidszorg voor mensen die in armoede leven veel minder evident zijn, maar ook veel meer voorkomt. Armen worden nu eenmaal rapper ziek door bv : slechte kleding, te weinig hygiëne, een slecht geïsoleerd huis. Veel mensen in armoede kunnen dan ook de kosten van een huisarts of medicijnen niet betalen. hierbij probeert de overheid al verschillende kosten te verminderen.

De maximumfactuur
Deze werd op 1 januari 2001 van kracht. Het houdt in dat de kosten die iemand draagt voor terugbetaalbare, essentieel noodzakelijke medische prestaties via een absoluut plafond worden beperkt. Dit plafond wordt bepaald aan de hand van het inkomen: hoe lager het inkomen, hoe lager het plafond.

Het bijzonder solidariteitsfonds
Het heeft als doel tegemoetkomingen te verlenen voor uitzonderlijke en dure verstrekkingen die (nog) niet worden terugbetaald door het ziekenfonds. Het moet wel gaan om een zeldzame aandoening die de vitale functies aantast, want de behandeling is duur. Noodzakelijkheid en doeltreffendheid moeten worden aangetoond.

De zorgverzekering
Iedereen uit Brussel of Vlaanderen zal verplicht worden om zich bij een zorgkas aan te sluiten. Deze zullen er dan voor zorgen dat iedereen die niet meer in staat is om in zijn/haar basisbehoeftes van het dagelijkse leven te voldoen, een zorgcheque krijgt. Hoe meer zorgbehoevend de patiënt is, hoe groter het bedrag van de zorgcheque. De patiënt zal zelf kunnen kiezen welke diensten hij ermee betaald. (Vranken, J. e.a., 2001: 272-280)

Memorandum gewestverkiezing (Jeroen en Justine)

De regering brainstormt over mogelijke middelen om armoede te bestrijden aan de hand van voorstellen. Rekeninghoudend met de rechten van de mens, de waardigheid van de mens en de diversiteit van de mens. Ook de participatie met en van de mensen is belangrijk. Er wordt ook onderzoek gepleegd naar de indicatoren van armoede en zo wordt er geprobeerd deze vroeger te verhelpen. Er wordt ook gezocht naar een zo kwalitatief mogelijke oplossing.

Memorandum van de decenniumdoelstellingen (Glenn)

Ik heb dit artikel gelezen en in dat artikel staan alle decenniumdoelstellingen voor 2017. Maar dit zijn slechts voorstellen . Er zijn er zo een 23 maar er worden er maar 6 van uitgevoerd. Zo worden in het artikel alle 23 voorstellen opgenoemd en wordt er kort uitgelegd waarom en wat er moet gebeuren om deze doelstelling te bereiken. Het is een memorandum voor de Vlaamse regering dus niet voor de federale regering. Dus wordt al het geld dat nodig is om de doelstellingen te bereiken van hen gevraagd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License