Organisaties
 • 11.11.11
 • ODA (Official Development Assistence)
 • DGOS (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking)
 • BTC (Belgische Technische Coöperatie)
 • OESO (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling)
 • ADE/HERA (Aide à la Décision economique/Health research for action)
 • Welzijnsschakels
 • Welzijnszorg
 • Samenlevingsopbouw
 • VDAB
 • Verenigingen waar armen het woord nemen
 • OCMW
 • Algemeen welzijnswerk
 • Gezondheidszorg
 • Sociale bijstand
 • Kind en gezin
 • Broederlijk delen
 • Vredeseilanden
 • Oxfam Wereldwinkels
 • Oxfam Solidariteit
 • Recht-Op
 • ATD vierde wereld
 • VZW De Cirkel

Uitgewerkte organisaties

[Elke student zoekt minstens één organisatie die met deze thematiek bezig is. Zoek via de Sociale Kaart. Bezoek de website en bespreek die in maximaal 350 woorden. Laat automatisch het aantal woorden tellen en noteer het aantal woorden in een voetnoot. Gebruik bij de beschrijving van de site het tekstkritiekmodel (paragraaf Evalueren).]

Lieze - ATD Vierde wereld

ATD is een internationale, niet-gouvermentele organisatie uit Kortrijk. Ze werd opgericht in 1957 door Joseph Wresinski. Het doel is om armen in contact te brengen met elkaar.
ATD vierde wereld hoopt dat de mensen zo ervaringen met elkaar uitwisselen.

Op hun site beschrijven ze hun inzet als volgt:
personen en gezinnen ontmoeten die in armoede leven
luisteren naar deze mensen en leren van en met hen
grote armoede beter leren kennen
actie voeren met mensen in armoede met de bedoeling grote armoede te doen verdwijnen
de publieke opinie en de overheid aanspreken; via dialoog met mensen in armoede en andere partners werken aan een betere samenleving voor iedereen

Je vindt er ook heel wat info over acties waar ze hun beste beentje voor zetten. Verder heeft ATD vierde wereld ook een eigen krantje, wat ook verschijnt op de website.

De werking hoopt op financiële steun en vrijwilligers.
Meer vind je op: http://www.atd-vierdewereld.be/

Aurelie - De vrolijke kring

Ik heb voor de organisatie "De vrolijke kring" gekozen (La Ronde Joyeuse), gelegen in de Priesterstraat 38 te Ronse.
Website: http://www.devrolijkekring.be/
De voorzitster van "De vrolijke kring" is Mevrouw Lucile Delghust. Ze hebben ook een penningmeester, secretaris en medewerkers. Het is een vereniging waar de mensen met en zonder armoede ervaringen samen komen om vriendschap uit te wisselen en zich samen te verzetten tegen de armoede die in de regio Ronse voorkomen.
Hun belangrijkste doel is om de armen te verenigen en ze het woord te geven. Ook werken ze aan de maatschappelijke emancipatie en structuren. Ze blijven ook verder naar armen zoeken om vrienschap te sluiten.
Iedereen kan er terecht op alle dagen in de week terecht.
Deze vereniging bieden een aantal diensten aan waaronder een maandelijkse werkvergadering, diallooggroepen, groep cultuur, groep volkstuinen, groep koken, vormingen buitenshuis, acties tegen armoede en organiseren zelf vormingen.
Gelukkig wordt deze vereniging gesponsord door verschillende organisaties zoals het Vlaams netwerk, de Welzijnszorg, en Lions Ronse. Dankzij deze solidariteit kunnen ze blijven vechten tegen de extreme armoede en uitsluiting.
Ze bereiken tussen de 100 mensen wat zo een 50-tal gezinnen betekent.

Glenn - VDAB

De VDAB is een organisatie dat in 1989 ontstaan is. Deze organisatie staat onder het toezicht van de Vlaamse minister voor werkgelegenheid. Momenteel Phillipe Muyters van de N-VA. De VDAB wil vooral sturend en uitvoerend werken en om die opdracht goed uit te voeren. Biedt de VDAB een dienstenpakket aan van arbeidsbemiddeling,
training,opleiding en loopbaanbegeleiding. Zo werkt met doeltreffen en kan men een snelle service bieden aan al de verschillende klantengroepen. De nieuwste informaticatoepassingen zorgen voor de snelle service . Men wil mensen terug aan het werk krijgen. Het is de tussenpersoon tussen de werkzoekende en de werkgever, zo kunnen ze elkaar vinden en zijn voor beide groepen hun problemen opgelost.

Ine - 'T kringske

Het kringske in Izegem is een organisatie waar armen het woord nemen. Het is gelegen in de krekelstraat 56. Als je deze mensen wilt contacteren gebeurt dit telefonisch. Hier is er een samenwerking tussen vrijwilligers in armoede en vrijwilligers niet in armoede. Er is ook halftijds een beroepskracht in dienst. Je kan hier gratis bij terecht. Ze vergaderen wekelijks de donderdag namiddag om hun ervaringen uit te wisselen. Hun doel is hiermee om mensen die zich sociaal isoleren terug sociaal te laten engageren. Het kringske in Izegem telt nu al ongeveer 25 leden.

Wat doen ze nu concreet:

meewerken in voedselbank, vormingen geven, meewerken aan maatschappelijke thema's binnen kansarmoede,…
Aandacht naar ontspanning en groepsbindende activiteiten omdat hierin een grote kracht schuilgaat voor de vrijwilligers en de vereniging zelf.
Bijeenkomst op donderdag (Wijngaardstraat 30), daarnaast andere facultatieve activiteiten.

http://www.ocmw.izegem.be/socialekaart

Ze richten zich vooral op iedereen die wil werken rond kansarmoede (mensen in armoede, mensen niet in armoede, mannen, vrouwen, leeftijd speelt geen rol).

Julie - Poverello

aantal woorden: 350

Ik heb de site van Poverello gekozen. De oprichter, Jan Vermeire wilde het evangelie beleven door een concrete inzet en niet door woorden. Hij wilde zijn leven delen met mensen die in de steek gelaten worden. Zo kwam hij in Brussel in de Marollen terecht, een wijk die al sinds tientallen jaren gekend is om zijn armoede.
Poverello is elke dag open van 9 tot 17u. Iedereen kan er zomaar binnenstappen maar de discretie is heel belangrijk. Je kan er terecht voor koffie, frisdrank, een warme maaltijd en zelfs overnachting. Mensen zijn eens niet alleen, ze lachen en vergeten even hun miserie.

Mensen die werken in Poverello zijn vrijwilligers. Elke namiddag wordt er in de kleine zaal een videofilm getoond. Af en toe wordt er ook een daguitstap gemaakt.
Poverello wordt gedragen door een gemeenschap. Deze bestaat uit de vele mensen die er langskomen of die geraakt worden door de boodschap en door al degenen die helpen, hetzij materieel of financieel, hetzij door gebed of het offer van hun lijden. Ook wie veraf woont of het huis niet kan verlaten door ziekte of ouderdom kan deel uitmaken van de grote Poverello familie.

De groep van medewerkers staat open voor iedereen: leken en religieuzen, gehuw¬den of ongehuwden, jongeren of ouderen. Er is een kleine groep permanente medewerkers. Zij wonen in één van de Poverellohuizen, of in de onmiddellijke omgeving. Talrijker echter zijn de ‘deeltijdse’ medewerkers. Zij komen volgens hun eigen ritme, bepaald door hun familieleven en beroepsbezigheden. Er wordt geen speciale opleiding of vorming vereist. Wie bereid is zich dienstbaar op te stellen en zich in te schakelen in wat er al gebeurt en niet zijn eigen Poverellotje wil creëren, krijgt een kans.

Ze krijgen geen subsidies en we hebben er nooit aangevraagd. Gesubsidiëerd zijn zou betekenen dat ze niet meer kunnen doen wat we denken te moe¬ten doen, omdat men dan vele voorwaarden en normen opgelegd krijgt. Het zou ook veel meer administratie vragen : dossiers opstellen, evaluaties maken … Tenslotte is de manier om projecten uit te bouwen, door zijn onvoorspelbaarheid en wendbaarheid, moeilijk op voorhand vast te leggen.

Thijs - 11.11.11

11.11.11 ontstond op 11 november 1966 wanneer duizenden vrijwilligers voor het eerst geld gingen ophalen voor het zuiden. Sindsdien is 11.11.11 de vlaamse koepel voor Noord-zuidorganisaties. 11.11.11 gelooft dat een andere wereld mogelijk is en werkt aan een andere globalisering op drie manieren: 1) Solidariteit met het Zuiden door steun aan en samenwerking met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 2) Beleidsbeïnvloeding: om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken, moeten we als Noord-Zuidbeweging wegen op de beslissingen van de overheden (Vlaams, nationaal en Europees), van internationale instellingen (IMF, Wereldbank, Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie …) en van bedrijven. 3)Bewustmaking in eigen land: om de vorige twee doelstellingen te kunnen realiseren, dient de eigen bevolking degelijk te worden geïnformeerd én gesensibiliseerd.
11.11.11 kiest er resoluut voor om de problemen van armoede en verdrukking bij de wortels aan te pakken. We doen dat zowel door heel concrete initiatieven te steunen, als door acties om het beleid van overheden in Noord en Zuid bij te sturen.

(http://www.11.be/11/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8013&id=18260&Itemid=285)

Justine - Recht-Op vzw

Recht-Op is gelegen in drie buurten van Antwerpen. In Dam/Schijnpoort, in het Kiel en in Borgerhout.Daar laten zij ook de mensen die in armoede leven aan het woord. Het is een erkende vereniging waar armen het woord nemen.
Het zorgt voor correcte onderhandelingen tussen armen, de samenleving en het beleid. Want voor deze groep mensen is dit niet evident om correcte onderhandelingen toe te passen.

De groep werkt samen met elkaar aan structurele veranderingen die hun levenskwaliteit en motivatie doet verhogen. Dit doen ze rond een bepaald thema. Zoals bijvoorbeeld huisvesting, justitie, jeugdzorg, schuldbemiddeling,… .

Om de twee weken op donderdagvoormiddag komt deze groep samen om te vergaderen.
Ze bespreken er hun knelpunten in het leven, hun positieve en ook negatieve ervaringen in het leven. Mogelijke voorstellingen komen ook hier aan bod.

Hebben de mensen een persoonlijke vraag, dan is er individuele ondersteuning aanwezig.
Ze bieden deze ondersteuning aan omdat ze willen dat deze mensen meer greep op hun leven krijgen. Ze geloven er ook in dat ondersteuning in hun onmiddellijke leefomgeving een belangrijke stap kan zijn naar het integreren in de maatschappij, in hun samenleving.
http://www.armoede.be/sites/viewSite/frameset.asp?site_id=3581 .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License