Politieke Context

[Wat vind je omtrent je onderwerp aangaande de verantwoordelijke minister en het bevoegde departement? Elke student bespreekt indien mogelijk kort een partijstandpunt van één partij.]

Glenn

N-VA :
Deze partij vindt dat handicap en armoede onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar versterken en wil daarom iets doen voor mensen met een handicap.

Dit zijn 3 dingen dat ze willen verwezenlijken :
1.Inclusief beleid door maatregelen te nemen die personen met een handicap inschakelen in het geheel van de ontwikkelingssamenwerking op het terrein.

2.Initiatieven die de omstandigheden wegwerken die kunnen leiden tot handicaps.

3.Initiatieven om de penibele levensomstandigheden van kinderen en personen met een handicap in de derde wereld te verbeteren.

bron: http://www.n-va.be/programma/standpunten/Dossiers_detail.asp?ID=135

Thijs

SP.A en PVDA

Werk, werk, en nog eens werk :

Om de economische crisis op een structurele manier aan te pakken is het nodig dat we zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. Maar we moeten inzetten op kwaliteitsvolle jobs, die mensen de kans geven om ook ten volle van hun privéleven te genieten.
Werkzoekenden moeten gestimuleerd en intensief ondersteund worden in hun zoektocht naar een passende baan. Maar wie niet ingaat op de hem of haar geboden kansen, kan niet onbeperkt blijven genieten van een werkloosheidsuitkering.
De overheid kan geen jobs 'bij wet' maken, maar heeft wel de plicht om te investeren in meer werkgelegenheid, zeker in economisch moeilijke tijden. Werkzoekenden moeten ook gestimuleerd en ondersteund worden in hun zoektocht naar een passende baan.
Iedere werkzoekende heeft recht op begeleiding op maat, die zorgzaam maar ook kordaat is. Dit betekent dat de VDAB voor een individuele trajectbenadering moet zorgen, die rekening houdt met interesses, verwachtingen en mogelijkheden.
Voor bepaalde categorieën van werkzoekenden is langere en intensievere begeleiding nodig, zoals voor mensen met mentale, medische of verslavingsproblemen. Voor hen moeten we specifieke en aangepaste jobs creëren.
Maar voor wat hoort wat: een werkloosheidsverzekering is geen basisinkomen. Wanneer een werkzoekende een sluitende trajectaanpak krijgt en daar niet op ingaat, kan deze volgens sp.a geen beroep blijven doen op de werkloosheidsuitkering.
Het is vandaag nodig om een systeem van positieve discriminatie van ontwikkelingslanden uit te werken. Dat betekent bijvoorbeeld dat ontwikkelingslanden kwetsbare delen van hun markten langer kunnen afschermen. Zelfs als dat aan rijkere landen verboden is. De huidige onderhandelingen over de Europese Partnerschap Akkoorden (EPA's) tussen de EU en haar vroegere kolonies druisen tegen dit principe in. De EU eist de vrije toegang tot de markten in het Zuiden in ruil voor de openstelling van de Europese markt. Maar dikwijls zijn deze landen niet klaar voor concurrentie met het Noorden.

(http://www.s-p-a.be/nationaal/ideeen/standpunten/detail.asp?iThemaID=1295)

PVDA: (programma)

-Belast de miljonairs, niet jij en ik
-Betaalbaar wonen
-Maximum prijzen voor voeding
-Medicamenten aan halve prijs
-Eerst de mensen, niet de winst!
-Extra jobs in zorg, onderwijs en openbare diensten

(http://www.pvda.be/wie-zijn-we/programma.html)

Waarom willen wij meer geld voor ontwikkelingssamenwerking dan voor defensie?
Er zijn dringend meer middelen nodig voor ontwikkelingssamenwerking. België moet daarom tegen 2011 minstens de beloofde 0,7 procent van het Bruto Binnenland Product aan ontwikkelingssamenwerking besteden. Daarna moeten we de ambitie hebben om te behoren tot de kopgroep van de 1 procent besteders.
Die extra middelen kunnen we vinden door het Belgische leger verder te laten specialiseren, zodat er geld en mensen vrijkomen. Die middelen kunnen naar ontwikkelingssamenwerking gaan. Het budget van ontwikkelingssamenwerking moet in elk geval groter worden dan dat van defensie.
internationale veiligheid is beter gediend met sociaal-economische ontwikkeling dan met militaire aankopen. Migratiestromen, terrorisme, burgeroorlogen, telkens weer vormen armoede en onderontwikkeling een vruchtbare voedingsbodem voor wereldwijde ellende.

Lieze

CD&V:
CD&V heeft heel wat punten staan die ze willen verwezelijken i.v.m armoede. Dit is een kleine greep uit hun lange lijst van punten die ze willen verwezelijken:

CD&V wil werk maken om diensten, voorzieningen en toelagen meer toegankelijk te maken voor armen.

CD&V pleit om de fiscale aftrekbaarheid van kosten van kinderopvang voor kansarmen onmiddellijk te verrekenen.

CD&V pleit ook voor een administratieve vereenvoudiging van studietoelagen door deze automatisch toe te kennen aan leefloontrekkers met schoolgaande kinderen.

Ook armen kunnen gebruik maken van dienstencheques door in een lager aankoopbedrag per dienstencheque wat een alternatief kan zijn voor de fiscale trek.

CD&V wil dat de overheid projecten steunt en stimuleert waar gezinnen met een laag inkomen en "gewone" gezinnen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen steunen als het gaat over opvoeden. Dit kan door een netwerk van coach- en/of steungezinnen.

Bron: http://www.cdenv.be/actua/persberichten/welzijnszorg-samen-armoede-uitsluiten

Aurelie

De bevoegde minister is Jo Vandeurzen. Hij is ook bevoegd voor Volksgezondheid en Gezin.

Partij: Groen!
Standpunt: Groen! vindt dat besparen nodig zijn, als we de toekomstige generaties niet met bergen schulden willen opzadelen. Maar ze vrezen ook dat in deze besparingen de strijd tegen de armoede een beetje vergeten zal worden en ons sociaal model onder druk zal komen te staan.
Daarom pleit Groen! voor een verhoging van de inkomsten en willen daartoe enkele heilige huisjes aanpakken. Een begroting dient om de toekomst voor te bereiden, maar laat het dan ook een toekomst zijn waarin IEDEREEN in mee kan.

DE VRIEND W. http://www.groen.be/actualiteit/Persbericht-crisis-mag-geen-excuus-zijn-in-strijd-tegen-armoede_1201.aspx?searchtext=armoede

Ine

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License